Mot du directeur

MBritz.jpgWëllkomm um Site vum ECG, der École de Commerce et de Gestion,
 

Living the future today

Eise Bléck ass no vir a mir profitéiere vun den Erfahrungen déi gemaach gi sinn a riichten eis aus no enger Zukunft mat dynameschen an innovativen Ziler am administrativen a kommerzielle Beräich. Dës Schoul ass eenzegaarteg hei zu Lëtzebuerg, souwuel wat hir Offre scolaire ugeet wéi awer och wat déi héich Kompetenzen am ekonomeschen an am soziale Beräich betrëfft.
1970 ass eis Schoul gegrënnt ginn an zanter 1990 offréiert den ECG, als éischt Schoul zu Lëtzebuerg, BTS-Formatiounen an ass domadder am Enseignement supérieur ukomm. Mir hunn d’Ambitioun eis Schüler a Studenten ze fërderen an der Entwécklung vun hirem Ausbildungsprojet, mir ënnerstëtzen an encouragéieren Efforten, Progrèsen an Erfolleger. Eis Schoul ass definitiv op d’Zukunft ausgeriicht mat engem qualitativ héijen Unterrecht, mam Zil de Schüler an all sengen Initiativen z’ënnerstëtzen, sief et op sengem Wee zum Héichschoulstudium oder an d’Aarbechtswelt.
Och d’Wirtschaft brauch Mënschlechkeet, Wäerter an Idealer déi eis Schoul fleegt. Demokratesch Wäerter sinn net just eidel Wierder um Wee vum Jonken zu engem responsabelen an aktive Bierger. De Schüler soll ugespornt ginn Initiativen ze huelen, seng Stäerkten erkennen an asetzen, awer och seng Schwächten opschaffen. De Schüler soll esou fit sinn sech dem Challenge vum Liewe voller Energie ze stellen a seng Pläng ze realiséieren.
Wann Dir elo Loscht hutt eis Schoul kennen ze léieren, da fäert net eis ze kontaktéieren – mir freeën eis op Äert Interessi.


 

Our look is directed forward and got strengthened by many experiences. We strive for a future with dynamic and innovative goals in the administrative and commercial field. This school is unique in Luxembourg, both in terms of its educational offer and in terms of its high economic and social skills.
Our school was founded in 1970, and since 1990 we have been the first school in Luxembourg to educate young people in the field of BTS, the post-secondary sector. It is our goal to accompany and guide our pupils and students in their development project. We support and encourage efforts, progress and success. Our school is definitely future-oriented and offers high quality teaching to encourage students in all their initiatives, either on their way to higher education or into the world of work.
In addition, the economy needs humanity, values and ideals that our school cultivates and where democratic values are not empty words, so that young people can develop into responsible and active citizens. Students are expected to take initiatives, recognize and accept strengths, but also to address their weaknesses. Students should be fit enough to actively face the challenges of life full of energy and to realize their plans.
Feel free to contact us; we will be delighted to answer your questions. We are looking forward to hearing from you.


Joseph Britz,
Direkter vum ECG
Principal of the ECG