Introduction

850_3604_5_6hdr.jpgAn der Ekonomie, an do wësse mir an eiser Schoul vu wat mir schwätzen, gi gären Bilanze gezunn, besonnesch bei Saachen déi nei sinn. An de lëschten Joer ass vill geschitt an eiser Schoul, am konstruktive Matenee vun Elteren, Schülerinnen a Schüler, Studentinnen a Studenten a motivéierten an engagéierte Kolleginnen an Kollegen Professeren. Dovunner lieft eng Schoul!
Ech zielen hei elo net all Aktivitéit eenzel op, well si sinn alleguerte wichteg, a wéi bei engem Puzzle maachen déi vill verschidde Stécker e schéint Bild aus, wat multikulturell, faarweg, exigent an zukunftsorientéiert ass.
Eis Schoul huet e Logo, dee jonk, dynamesch a schwongvoll ass. Esou ass och eis Schoul mat hirer Maxime: Living the future today! Net um Alen, u Vergaangenem oder un Eppes wat schonn iwwerholl ass, festhalen, mee konsequent no vir kucken, op d’Erfarung aus der Vergaangenheet opbauen an nei Weeër goen, innovativ si fir eis Schülerinnen a Schüler optimal op d’Zukunft virzebereeden, si zou verantwortungsbewosste jonke Leit ausbilden, fir datt si d’Leader an d’Manager vu muer a Wirtschaft a Gesellschaft kënne ginn.
D’Qualitéit vun der Aarbecht an der Schoul hänkt net nëmme vum Direkter a sengen direkte Mataarbechter of, mee vill méi an an éischter Linn vun der Bereetschaft an dem Asaz vun der ganzer Schoulgemeinschaft. Am ECG spiert een e Schoulklima dat, op alle Säiten, d’Leit motivéiert eng Hand mat unzepake fir der Schoul an hirer Eenzegaartegkeet ëmmer erëm eng nei Dynamik ze ginn.
D’Schoul verschléisst sech net den Erausfuerderungen a mécht sech konsequent op de Wee d’Partenariat mat den Entreprisen ze stäerken a Partnerschoulen am Ausland ze fannen.
Niewent den Sekondärsklassen vun 4e bis 1re an den Owescoursen war den ECG déi éischt Schoul hei zou Lëtzebuerg déi vun 1990 un BTS-Formatioune ubitt. 3 BTS-Formatiounen kucken op déi laang Entwécklungsgeschicht zréck an néi Formatiounen sinn umgaang ausgeschafft ze ginn. Des Weideren bitt den ECG och als éischt Schoul zanter 2017 eng Bachelorformatioun am Beräich vun der Comptabilitéit an der Fiskalitéit an Zesummenaarbecht mat der Universitéit vun Lëtzebuerg un.
Wann een en Zil erreecht huet, gëllt et net sech auszerouen, mee dat soll eis uspornen, eis neien Erausfuerderungen ze stellen. Et brauch Zouversiicht, Courage, Visiounen – zesumme si mir staark a mir brauche keng Angscht ze hu fir der Zukunft vun eiser Schoul an d’Aen zu kucken.

Joseph Britz
Direkter

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

05.06.2019

L’ECG est présente sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook et Instagram) !

Lire la suitefirst previous next last