Relais pour la vie 2019

Engagement humanitaire | 23.03.2019

Den Weekend vum 23. an 24. Mäerz 2019 huet den Relais pour la vie stattfonnt an den ECG war dëst Joer fir d’éischt mat 2 engagéierten Equippen déi 25 Stonnen iwwer vertrueden.

Dëst wier ouni den Ansaatz vun den Schülerinnen Nanci Marques, Stephanie Nascimento an Carolina Varela an enker Zesummenaarbecht mat der Mme Smit an Ënnerstetzung vun der Direktioun net méiglech gewiescht.

Mir blécken zeréck op unstrengenden mee gelongenen an flotten Weekend, deen natierlech ouni déi aner Schüler an Enseignante net hätt kéinten stattfannen :

Élèves

Élèves

Enseignants

Nanci M.

Stephanie N.

Carolina V.

Jean F.

Adriano S.

Alex G.

Niccolo C.

Paulo F.

Olivia E.

Sahar N.

Kira K.

Bryan

Mélissa

Max W.

Renaldo D.

Fred W.

Leo F.

Maxim S.

Malika S.

Sarah P.

Clint B.

Johann B.

Sasha L.

Eric M.

 

Marie G.

Caitlin K.

Camille G.

Henrique A.

Erika C.

David M.

Max F.

Kevin B.

Jessy

Elyna

Nadia G.

Ines S.

Bliss C.

Eleonore

Emma B.

Jessy F.

Tom S.

Emanuel F.

Esther A.

Sammy S.

Jordan A.

Filipe A.

Ambre F.

Elias L.

Jana G.

Mme Schanen

Mme Mangen

Mme Friederich

Mme Faber

Mme Puentedura

Mme Rick

Mme Chahbi

Mr Kremer

Mr Huberty

Mr Zeimet

Mr Petesch

Mme Zoller

Mme Bové

Mme Smit
» photos