Communication Corporate

Communication Corporate = Communication d’une entreprise

Dans cette option, les participants apprennent à établir une stratégie de communication et à fixer les objectifs de communication. En outre, ils vont établir un plan media pour une campagne de communication, développer la "Corporate Identity" d'une entreprise et appliquer la "Corporate Identity" aux media utilisés. L'analyse de cas pratiques fait partie de l'option.


Ziel vun dëser Optioun ass et, ënnert anerem eng Kommunikatiounsstrategie ze entwéckelen sou wei och Kommunikatiounszieler festzehalen. Weiderhin gëtt en Medienplang fir eng Campagne opgesat, eng "Corporate identity" kreéiert an déi op déi verschidden sozial Medien applizéiert. Och d'Analyse vun reellen Beispiller ass Deel vun dëser Optioun.

first previous next last