Premiers secours

Personne réaniméeNo engem Onfall kënnen déi éischt Minutten entscheedend sinn. Jiddereen ass verantwortlech bis d’ Sekuristen antreffen.
Éischt Hëllef leeschten heescht dohier an engem Noutfall d’ Situatioun richteg aschätzen, déi richteg Entscheedungen treffen, déi richteg Grëffer uwennen. Am entscheedende Moment kann een domat e Liewe retten, wann ee weess wat ze maachen ass.
Dat léiers du am Éischt Hëllef Cours.

Photo initiation premiers secours
first previous next last